Toanielferiening
Aldegea

Op 'e Nij Bigoun

Bestjoer

Bestjoer Toanielferiening Op 'e Nij Bigoun:

 

2016 Bartele de Boer foarsitter
  Annemarie Ossendrijver-de Vries skathâlder
  Tineke van der Glas skriuwster
  Jellie van der Heide  
  Michiel Looyenga  
     
2015 Bartele de Boer foarsitter
  Annemarie Ossendrijver-de Vries skathâlder
  Tineke van der Glas skriuwster
  Jellie van der Heide  
  Michiel Looyenga  
     
2014 Bartele de Boer foarsitter
  Annemarie Ossendrijver-de Vries skathâlder
  Tineke van der Glas skriuwster
  Jellie van der Heide  
  Michiel Looyenga  
     
2013 Wimpy de Vries foarsitter en skathâlder
  Annemarie Ossendrijver-de Vries skriuwster
  Jellie van der Heide  
  Bartele de Boer  
  Tineke van der Glas  
     
2012 Wimpy de Vries foarsitter
  Jannie van Zonneveld-de Vries skriuwster
  Jellie van der Heide  
  Annemarie Ossendrijver-de Vries  
  Bartele de Boer  
     
2001 - 2011 Wimpy de Vries foarsitter
  Aaltsje Ensing-Wagenaar skathâldster
  Jannie van Zonneveld-de Vries skriuwster
  Tsjalling Veenstra  
  Jellie van der Heide  
     
2000 Wimpy de Vries foarsitter
  Aaltsje Ensing-Wagenaar skathâldster
  Jannie van Zonneveld-de Vries skriuwster
  Foeke Veenstra  
  Tsjalling Veenstra  
     
1999 Wimpy de Vries foarsitter
  Aaltsje Ensing-Wagenaar skathâldster
  Hennie de Bruin-de Jong skriuwster
  Foeke Veenstra  
  Jannie van Zonneveld-de Vries  
  Rinny Bouma-de Ruiter  
  Tsjalling Veenstra  
     
 1997 - 1998 Wimpy de Vries foarsitter
  Aaltsje Ensing-Wagenaar skathâldster
  Hennie de Bruin-de Jong skriuwster
  Geartsje Veenstra-Kuipers  
  Foeke Veenstra  
  Eppie Bosma  
  Jannie van Zonneveld-de Vries  
     
1995 - 1996 Wimpy de Vries foarsitte
  Aaltsje Ensing-Wagenaar skathâldster
  Hennie de Bruin-de Jong skriuwster
  Geartsje Veenstra-Kuipers  
  Wimke Welling  
  Foeke Veenstra  
  Eppie Bosma  
     
1994 Wimpy de Vries foarsitter
  Sjoerdsje Welling skathâldster
  Aaltsje Ensing-Wagenaar skriuwster
  Hennie de Bruin-de Jong  
  Geartsje Veenstra-Kuipers  
  Wimke Welling  
  Foeke Veenstra  
     
1993 Tseard Kuipers foarsitter
  Sjoerdsje Welling skathâldster
  Aaltsje Ensing-Wagenaar skriuwster
  Hennie de Bruin-de Jong  
  Geartsje Veenstra-Kuipers  
  Wimke Welling  
  Foeke Veenstra  
     
1992 Tseard Kuipers foarsitter
  Sjoerdsje Welling skathâldster
  Aaltsje Ensing-Wagenaar skriuwster
  Geert Greydanus  
  Hennie de Bruin-de Jong  
  Geartsje Veenstra-Kuipers  
  Wimke Welling  
     
1991 Tseard Kuipers foarsitter
  Sjoerdsje Welling skathâldster
  Aaltsje Ensing-Wagenaar skriuwster
  Geert Greydanus  
  Hennie de Bruin-de Jong  
  Jan Veenstra  
  Geartsje Veenstra-Kuipers  
     
1988 - 1990 Tseard Kuipers foarsitter
  Sjoerdsje Welling skathâldster
  Aaltsje Ensing-Wagenaar skathâldster
  Tineke Pool-Bruinsma  
  Geert Greydanus  
  Hennie de Bruin-de Jong  
  Jan Veenstra  
     
1987 Tseard Kuipers foarsitter
  Sjoerdsje Welling skathâldster
  Gjil Welling skriuwster
  Tineke Pool-Bruinsma  
  Geert Greydanus  
  Hennie de Bruin-de Jong  
  Jan Veenstra  
     
1986  Trudy Kuipers-Welling foarsitter
  Sjoerdsje Welling skathâldster
  Gjil Welling skriuwster
  Tineke Pool-Bruinsma  
  Geert Greydanus  
  Tseard Kuipers  
  Hennie de Bruin-de Jong  
     
1981 - 1985 Trudy Kuipers-Welling  
  Sjoerdsje Welling  
  Gjil Welling  
  Tineke Pool-Bruinsma  
  Geert Greydanus  
     
1976 - 1980 Jan Landmeter foarsitter
  Sjoerdsje Welling skathâldster
  Gjil Welling skriuwster
  Tineke Pool-Bruinsma  
  Trudy Kuipers-Welling  
     
1974 - 1975 Jeen Veenstra foarsitter
  Sjoerdsje Welling skathâldster
  Gjil Welling skriuwster
  Jan Landmeter  
  Tineke Pool-Bruinsma  
     
1973 Jan Landmeter foarsitter
  Sjoerdsje Welling skathâldster
  Dout Douma-v.d. Wal skriuwster
  Gjil Welling  
  Jeen Veenstra  
     
1970 - 1972 Jan Landmeter foarsitter
  Sjoerdsje Welling skathâldster
  Meintsje de Jong skriuwster
  Dout v.d. Wal  
  Rinus Hiemstra  
     
1969 Heinze v.d. Heide foarsitter
  Sjoerdsje Welling skathâldster
  Meintsje de Jong skriuwster
  Dout v.d. Wal  
  Jan Landmeter  
     
1965 - 1968 Heinze v.d Heide foarsitter
  Sjoerdsje Welling skathâldster
  Rinskje v.d. Wal-de Bruin skriuwster
  Jan Landmeter  
  Dout v.d. Wal  
     
1960 - 1964 Jan Adema foarsitter
  Sjoerdsje Welling skathâldster
  Rinskje v.d. Wal-de Bruin skriuwster
  Heinze v.d. Heide  
  Heerco S. Douma  
     
1955 - 1959 Jan Adema foarsitter
  Sjoerdsje Welling skathâldster
  Rinskje v.d. Wal-de Bruin skriuwster
  Rinze Welling  
  Heinze v.d. Heide  
     
1954 Jan Adema foarsitter
  Sjoerdsje Welling skathâldster
  Gjil Welling skriuwster
  Liekele Kuipers  
  Rinze Welling  
     
1952 - 1953 Kees Tj. de Vries foarsitter
  Sjoerdsje Welling skathâldster
  Gjil Welling skriuwster
  Jan Adema  
  Liekele Kuipers  
     
1950 - 1951 Kees Tj.de Vries foarsitter
  Sjoerdsje Welling skathâldster
  Siep de Boer skriuwster
  Jan Adema  
  Heerco B. Douma  
     
1949 Kees Tj. de Vries foarsitter
  Sjoerdsje Welling skathâldster
  Siep de Boer skriuwster
  Jan Adema  
  Jacobus v.d. Wal  
     
1947 - 1948 Otto de Jong foarsitter
  Sjoerdsje Welling skathâldster
  Tryntsje Bruinsma-de Vries skriuwster
  Gauke v.d. Sluis  
  Kees Tj. de Vries