Toanielferiening
Aldegea

Op 'e Nij Bigoun

Spilers It Kistke

Rolferdieling:

Spilers:    
Tjalling Veenstra - Omke
Michiel Looijenga - Neef Jan
Annie Veenstra - Syn frou Jantsje
Jannie van Zonneveld - Nicht Metsje
Bartele de Boer - Har man Kees Krul
Tseard Kuipers - Neef Piter
Geartsje Kuipers - Jeltsje fan `e thússoarch
Bea Vaatstra - Sibela Blance le Ventre, amtner Soarch
Tineke Pool - Notaris (dûbel rol)
Ynstekster: Wimke Welling
Lûd en ljocht: Frederik van Dijk
Grime: Anja Feikema
Omballingen: Annemarie Ossendrijver
  Jellie van der Heide
  Tineke van der Glas
Rezjy: Wimpy de Vries